Pagrindinis / „Autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų ir suaugusių bei jų šeimos narių, teisių gynimas ir įtraukties į visuomenę stiprinimas“

Projektai

Vygdomi projektai

„Autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų ir suaugusių bei jų šeimos narių, teisių gynimas ir įtraukties į visuomenę stiprinimas“

Projektą finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM – Projektui skirta suma 123 397 Eur.

Projekto tikslas yra ginti asmenų, turinčių autizmo spektro sutrikimą teises, telkti ir įgalinti jų šeimų narius tinkamai atstovauti tokius asmenis bei didinti autistiškų asmenų įtrauktį į visuomenę. Siekiant užsibrėžto tikslo nusimatėme šiuos uždavinius:

01
Ginti asmenų su autizmo spektro sutrikimais ir jų šeimos narių teises, siekiant iškelti problemas valstybės institucijų lygmeniu ir pasiekti, kad sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos ir švietimo sistemose būtų sukurti ir įdiegti pagalbos asmenims ir jų šeimos nariams mechanizmai.
02
Telkti Lietuvos nevyriausybines organizacijas, veikiančias autizmo (TLK-10-AM diagnozių kategorijoje F84 Įvairiapusiai raidos sutrikimai) srityje bei stiprinti jų institucinius gebėjimus ir bendradarbiavimą su nacionalinės bei vietos valdžios institucijomis.
03
Vykdyti visuomenės, politikų ir valstybės institucijų atstovų, specialistų švietimą autizmo klausimais, pristatant užsienio šalių gerąją praktiką.
04
Atlikti profesinio ugdymo prieinamumo ir pameistrystės programų prieinamumo autistiškiems jaunuoliams tyrimą visose 10 apskričių. Išnagrinėti Lietuvoje akredituotų profesinio ugdymo programų ir atskirų mokymo modulių, skirtų specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams turinį ir prieinamumą.
05
Didinti autistiškų asmenų ir jų šeimos narių, specialistų ir visuomenės informuotumą apie projekto tikslinei grupei draugiškas aplinkas ir prieinamas paslaugas.
06
Vykdyti ketvirtinio periodinio leidinio - žurnalo "Lietaus vaikai" leidybą.

Projekto rezultatai ir poveikis bus svarbūs asmenų su autizmo spektro sutrikimais ir jų šeimų narių teisių gynimo srityje, paslaugų prieinamumo didinimo srityje – šias pasekmes pajus apie 1000 asmenų su autizmo spektro sutrikimų (iš jų apie 950 vaikų) bei apie 2000 jų šeimos narių ir visuomenės narių.

Pagrindinės projekto tikslinės grupės yra vaikai/suaugę su įvairiapusiais raidos sutrikimais, jų tėvai (globėjai), kiti jų šeimų nariai, specialistai (dirbantys su įvairiapusius raidos sutrikimus turinčiais vaikais/suaugusiais ), Asociacijos darbuotojai, savanoriai ir visuomenės nariai.

Scroll to Top
Skip to content