2023 m. „Autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų ir suaugusių bei jų šeimos narių, teisių gynimas ir įtraukties į visuomenę stiprinimas“

Pagrindinis / 2023 m. „Autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų ir suaugusių bei jų šeimos narių, teisių gynimas ir įtraukties į visuomenę stiprinimas“

Projektai

Įgyvendinti projektai

2023 m. „Autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų ir suaugusių bei jų šeimos narių, teisių gynimas ir įtraukties į visuomenę stiprinimas“

Projektas įgyvendintas 2023 metais.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2023.01.01-2023.12.31. Projektas finansuotas Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie SADM. Projektui skiriama suma 123 397,oo Eur

Projekto tikslas yra ginti asmenų, turinčių autizmo spektro sutrikimą teises, telkti ir įgalinti jų šeimų narius tinkamai atstovauti tokius asmenis bei didinti autistiškų asmenų įtrauktį į visuomenę. Siekiant užsibrėžto tikslo nusimatėme šiuos uždavinius:

01
Ginti asmenų su autizmo spektro sutrikimais ir jų šeimos narių teises, siekiant iškelti problemas valstybės institucijų lygmeniu ir pasiekti, kad sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos ir švietimo sistemose būtų sukurti ir įdiegti pagalbos asmenims ir jų šeimos nariams mechanizmai.
02
Vykdyti visuomenės, politikų ir valstybės institucijų atstovų, specialistų švietimą nematomos negalios klausimais ir autistiškų asmenų įtraukaus ugdymo ir socialinės integracijos klausimais, vadovaujantis Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatomis, pristatant užsienio šalių gerąją praktiką.
03
Telkti Lietuvos nevyriausybines organizacijas, veikiančias autizmo (TLK-10-AM diagnozių kategorijoje F84 Įvairiapusiai raidos sutrikimai) srityje bei stiprinti LAA Lietaus vaikai organizacijos ir jos juridinių narių institucinius gebėjimus ir bendradarbiavimą su nacionalinės bei vietos valdžios institucijomis.
04
Atlikti profesinio ugdymo prieinamumo ir pameistrystės programų prieinamumo autistiškiems jaunuoliams tyrimą visose 10 apskričių. Išnagrinėti Lietuvoje akredituotų profesinio ugdymo programų ir atskirų mokymo modulių, skirtų specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams turinį ir prieinamumą.
05
Didinti autistiškų asmenų ir jų šeimos narių, specialistų ir visuomenės informuotumą apie projekto tikslinei grupei draugiškas aplinkas ir prieinamas paslaugas.
06
Vykdyti patyčių prevenciją autistiškų vaikų atžvilgiu mokyklos bendruomenėse ir visuomenėje.
07
Suteikti galimybę ne mažiau nei 80 autizmo spektro sutrikimą turintiems asmenims ir jų šeimos nariams dalyvauti aktyvaus poilsio ir sveikos gyvensenos renginiuose Suteikti galimybę 40 savanorių (būsimų specialistų) įgauti praktinių bendravimo su autistiškais vaikais įgūdžių tradicinėje "Lietaus vaikų" šeimų stovykloje pajūryje.
08
Vykdyti ketvirtinio periodinio leidinio - žurnalo "Lietaus vaikai" leidybą. Projekte numatyta identifikuotas problemas spręsti konkrečiomis veiklomis, kurios skirtos įgyvendinti projekto uždavinius ir pasiekti galutinį projekto tikslą. Projekto rezultatai ir poveikis bus svarbūs asmenų su autizmo spektro sutrikimais ir jų šeimų narių teisių gynimo srityje, paslaugų prieinamumo didinimo srityje

Projekto rezultatai ir poveikis bus svarbūs asmenų su autizmo spektro sutrikimais ir jų šeimų narių teisių gynimo srityje, paslaugų prieinamumo didinimo srityje.
Iš viso projekto veiklose dalyvaus (bus galutiniai naudos gavėjai)-1738 dalyviai, iš jų 193 asmenų  su negalia, 182 neįgalūs vaikai. 

Pagrindinės projekto tikslinės grupės yra vaikai/suaugę su įvairiapusiais raidos sutrikimais, jų tėvai (globėjai), kiti jų šeimų nariai, specialistai (dirbantys su įvairiapusius raidos sutrikimus turinčiais vaikais/suaugusiais ), Asociacijos darbuotojai, savanoriai ir visuomenės nariai.

Projekto pristatymas.

Scroll to Top
Skip to content