2022 m. „Autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų ir suaugusių bei jų šeimos narių, teisių gynimas ir įtraukties į visuomenę stiprinimas“

Pagrindinis / 2022 m. „Autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų ir suaugusių bei jų šeimos narių, teisių gynimas ir įtraukties į visuomenę stiprinimas“

Projektai

Įgyvendinti projektai

2022 m. „Autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų ir suaugusių bei jų šeimos narių, teisių gynimas ir įtraukties į visuomenę stiprinimas“

Projektas įgyvendintas 2022 metais.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2022.01.01-2022.12.31. Projektas finansuotas Neįgaliųjų reikalų departamentas  prie SADM. Projektui skiriama suma 106,869.00 Eur

 

Projekto tikslas yra ginti asmenų, turinčių autizmo spektro sutrikimą teises, telkti ir įgalinti jų šeimų narius tinkamai atstovauti tokius asmenis bei didinti autistiškų asmenų įtrauktį į visuomenę. Siekiant užsibrėžto tikslo nusimatėme šiuos uždavinius:

01
Ginti asmenų su autizmo spektro sutrikimais ir jų šeimos narių teises, siekiant iškelti problemas valstybės institucijų lygmeniu ir pasiekti, kad sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos ir švietimo sistemose būtų sukurti ir įdiegti pagalbos asmenims ir jų šeimos nariams mechanizmai.
02
Telkti Lietuvos nevyriausybines organizacijas, veikiančias autizmo (TLK-10-AM diagnozių kategorijoje F84 Įvairiapusiai raidos sutrikimai) srityje bei stiprinti jų institucinius gebėjimus ir bendradarbiavimą su nacionalinės bei vietos valdžios institucijomis.
03
Vykdyti visuomenės, politikų ir valstybės institucijų atstovų, specialistų švietimą autizmo klausimais, pristatant užsienio šalių gerąją praktiką.
04
Didinti autistiškų vaikų/asmenų įtrauktį į bendrojo lavinimo ugdymo įstaigas ir kitas viešąsias paslaugas teikiančias insitucijas.
05
Didinti autistiškų asmenų ir jų šeimos narių, specialistų ir visuomenės informuotumą apie projekto tikslinei grupei draugiškas aplinkas ir prieinamas paslaugas.
06
Vykdyti patyčių prevenciją autistiškų vaikų atžvilgiu mokyklos bendruomenėse ir visuomenėje.
07
Skatinti įvairių formų smurto prevenciją autistiškų vaikų ir suaugusiųjų asmenų atžvilgiu, socialinės globos įstaigose ir šeimose.
08
Suteikti galimybę ne mažiau nei 100-ui autizmo spektro sutrikimą turintiems asmenims ir jų šeimos nariams dalyvauti aktyvaus poilsio ir sveikos gyvensenos renginiuose.

Projekte numatyta identifikuotas problemas spręsti konkrečiomis veiklomis, kurios skirtos įgyvendinti projekto uždavinius ir pasiekti galutinį projekto tikslą. Projekto rezultatai ir poveikis bus svarbūs asmenų su autizmo spektro sutrikimais ir jų šeimų narių teisių gynimo srityje, paslaugų prieinamumo didinimo srityje – šias pasekmes pajus apie 1000 asmenų su autizmo spektro sutrikimų (iš jų apie 950 vaikų) bei apie 2000 jų šeimos narių ir visuomenės narių. 

Pagrindinės projekto tikslinės grupės yra vaikai/suaugę su įvairiapusiais raidos sutrikimais, jų tėvai (globėjai), kiti jų šeimų nariai, specialistai (dirbantys su įvairiapusius raidos sutrikimus turinčiais vaikais/suaugusiais ), Asociacijos darbuotojai, savanoriai ir visuomenės nariai.

Projekto pristatymas

Scroll to Top
Skip to content